^Powrót na górę
  
  
  

Regulamin Żłobka Miejskiego

Regulamin Żłobka Miejskiego

REGULAMIN

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi wniosek zgłoszenia dziecka zawierająca wymagane, aktualne dane.

 2. Nabór do wszystkich grup odbywa się w m-cu kwietniu wg regulaminu rekrutacji.

 3. W ciągu roku przyjmowane są dzieci w ramach posiadanych miejsc.

 4. Dziecko przyjęte do żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko powodu -choroby dziecka, urlopu rodziców- powinna być zgłoszona u Dyrektora.

 5. Do placówki może uczęszczać dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka/ temperatura, wymioty, biegunka/ wychowawca lub pielęgniarka może odesłać dziecko i zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego.

 6. Opiekunki nie mają prawa podawania leków dzieciom.

 7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie pielęgniarkę lub dyrektora placówki.

 8. Dzieci mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU . Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

 9. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców.

 10. Dziecko należy przyprowadzać do placówki do godziny 8 00.

 11. Dziecko powinno być odebrane z placówki do godziny 1600.

 12. Odebrać dziecko mogą rodzice lub prawni opiekunowie lub osoby upoważnione na piśmie lub wniosku – wyłącznie pełnoletnie

 13. Za usługi świadczone przez Żłobek Miejski rodzic wnosi opłatę zgodnie z zawartą umową .

 14. Placówka prowadzi żywienie dzieci. Ta usługa jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie kalkuluje dyrektor zatwierdza organ prowadzący.

 15. Opłata za wyżywienie podlega odpisowi pod warunkiem , że nieobecność zostanie zgłoszona dzień wcześniej lub w dniu nieobecności do godziny 7 30.

 16. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z ewidencji z następujących przyczyn:
  - nieobecności dziecka w żłobku powyżej m-ca bez podania przyczyny,
  - wypisanie dziecka przez rodzica( zgłoszenie na piśmie.

 17. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

   

Copyright © 2020. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.